Κτίριο


   Δομικό έργο είναι κάθε κατασκευή, που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, ως ακίνητο εδράζεται απευθείας ή δια μέσου άλλων στοιχείων σ’αυτό, όπως π.χ. κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κ.λπ.
Τα κτίρια ειδικότερα , ως κατασκευές, χρησιμοποιούνται για:
·           Κατοικία
·           Προσωρινή διαμονή
·           Συνάθροιση κοινού
·           Εκπαίδευση
·           Υγεία και κοινωνική πρόνοια
·           Σωφρονισμό
·           Εμπόριο
·           Γραφεία υπηρεσιών
·           Βιομηχανία, βιοτεχνία
·           Αποθήκες
·           Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
·           Λοιπές χρήσεις

   Ποιά είναι λοιπόν τα στάδια κατασκευής ενός κτιρίου;

   Για να κατασκευαστεί ένα κτίριο τεχνικά άρτιο, οικονομικά και χωρίς καθυστερήσεις απαιτείται συντονισμός στον σχεδιασμός και την κατασκευή, βάσει των κανόνων, τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και της πρακτικής. Οι φάσεις ή στάδια της κατασκευής, που περιλαμβάνουν ομοιογενείς εργασίες, είναι:

·           Προγραμματισμός – Μελέτη
·           Χωματουργικές εργασίες – Αντιστηρίξεις
·           Θεμελίωση (υποδομή)
·           Φέρων οργανισμός (ανωδομή)
·           Στοιχεία πλήρωσης
·           Εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές)
·           Οικοδομικές εργασίες – Τελειώματα
·           Κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου

   Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός κτιρίου, που ανήκει στην κατηγορία της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας. Είναι το Κτίριο Ελέγχου Σήραγγας (Κ.Ε.Σ).


Δείτε παρακάτω...


Τέλος, μπορείτε να δείτε ένα υπέροχο video με τα στάδια κατασκευής κτιρίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου